Co nowego w podatkach

Sprzedaż prywatnego gruntu – kiedy vat?

W interpretacji 0115-KDIT1-3.4012.666.2018.2.AT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał tezy płynące z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w myśl których dla ustalenia czy sprzedaż prywatnego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT „kluczowe znaczenie ma sposób postępowania podatnika nie przy nabyciu nieruchomości, ale w okresie późniejszym, poprzedzającym sprzedaż, wyrażający się sposobem aktywności w zakresie wykonywanego obrotu przedmiotowymi nieruchomościami. Sam zamiar z jakim podmiot nabył towar np. nieruchomość nie jest czynnikiem miarodajnym dla oceny, w jakim charakterze działa ten podmiot w momencie jego sprzedaży”.  Organ podatkowy uznał, że osoba prywatna prowadząc szeroko zakrojony zespół działań zmierzających do sprzedaży gruntu może zostać uznana jako podatnik podatku VAT a tym samym sprzedaż tego gruntu może podlegać opodatkowaniu VAT.   Organ uznał, że osoba prywatna „podejmując takie działania jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, utwardzenie dróg, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych (zawarta umowa o pośrednictwo z agentami nieruchomości, ogłoszenia, w tym poprzez …), w aspekcie mnogości planowanych transakcji sprzedaży (szereg odrębnych sprzedaży na rzecz nabywców zainteresowanych zasadniczo nabyciem jednej działki budowlanej) świadczy o tym, że w rozstrzyganej sprawie czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), pomimo że Wnioskodawca nie prowadzi – jak wynika z wniosku – zarejestrowanej działalności (tu: zgłoszonej działalności) w zakresie obrotu nieruchomościami.”.  I bez znaczenia dla powyższego jest fakt, że grunty te zostały pierwotnie nabyte przez osobę prywatną w drodze darowizny.  W uzasadnieniu czytamy bowiem: „okoliczność nabycia nieruchomości w drodze darowizny (…) pozostaje bez wpływu na dokonaną przez organ konkluzję, że Wnioskodawca działa w przedstawionych we wniosku okolicznościach w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w związku z opisaną we wniosku sprzedażą, której towarzyszą/będą towarzyszyły opisane działania. Reasumując, podejmowane przez Wnioskodawcę działania inwestycyjne związane ze sprzedażą (działek) przy całokształcie towarzyszących temu okoliczności opisanych we wniosku przesądzają o tym, że nabierają one cech zorganizowanych, ciągłych i niewątpliwie wskazują na cele gospodarcze podejmowanych czynności.”

Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 roku