Co nowego w podatkach

Tylko 5% CIT od dochodu z działalności badawczo-rozwojowej

Od stycznia 2019 roku czeka na niektórych duże obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych.  Dotyczy to specyficznego sektora gospodarki to jest firm prowadzących działalność badawczo rozwojową.

Zgodnie z dodanym art. 24d do ustawy o PDOP, podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosić będzie 5% podstawy opodatkowania.   Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:  patent,  prawo ochronne na wzór użytkowy,  prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego,  dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,  prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432) wreszcie autorskie prawo do programu komputerowego;  podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. 

Aby móc skorzystać jednak z preferencyjnej stawki podatku podatnik musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ponadto warunkiem konieczny będzie również prowadzenie szczegółowej dokumentacji.  Zgodnie bowiem z nowym przepisem podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24d, według stawki 5% będą obowiązani:

1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;
2) prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 24d ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
4) dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

W przypadku gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie będzie możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 19 (czyli według stawki 19%, względnie 9%).  

Czas pokaże, czy to nowe rozwiązanie spowoduje wzrost działalności o charakterze innowacyjnym w Polsce.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 roku