Co nowego w podatkach

Wydatki poniesione na nabycie usług w zakresie działalności badawczo-rozwojowej od podmiotów powiązanych nie podlegają wyłączeniu (z art. 15e) z kosztów uzyskania przychodów

Wątpliwości podatników niezmiennie budzi kwestia wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów usług niematerialnych, zakupionych od podmiotów powiązanych.  W interpretacji 0111-KDIB1-1.4010.432.2018.2.ŚS z dnia 2 stycznia 2019 roku Dyrektor KIS odniósł się więc do kwalifikacji podatkowej zakupu prac z zakresu badań i rozwoju.

  W zakres nabywanych usług wchodzą prace badawcze, np. sprawdzenie określonych konceptów, sprawdzenie wykonalności proponowanego przez klienta stylu, jak i rozwojowe, np. przygotowanie kompletnego projektu z modelami, konceptu montażu, walidacji produktu zgodnie z wymaganiami klienta oraz wsparcie podczas uprzemysłowienia rozwiniętego produktu (optymalizacje produktu).

Jak czytamy w treści wniosku o interpretację „(…) nabywane Usługi mają duże znaczenie dla prowadzonej przez Spółkę działalności, ponieważ zapewniają jej dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, know-how produkcyjnego oraz możliwość korzystania z najnowszych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych dotyczących produktów Spółki. Tym samym zapewniają prawidłowe funkcjonowanie procesów produkcyjnych Spółki, a także możliwość stałego doskonalenia i usprawniania produkcji realizowanej przez Spółkę.” 

Czy zatem zakup tego rodzaju świadczeń może podlegać rygorom z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnicy obowiązani są wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze?. 

Z uwagi na to, że celem nabywanych usług jest przekazanie wiedzy i rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wsparcie w ich wdrożeniu, nie mogą więc być uznane za doradcze bądź o podobnym charakterze. 

Jak podkreślił przy tym organ podatkowy: „(…) Rezultatem Usług świadczonych przez Usługodawców są konkretne wyniki techniczne, części projektu, lub całe projekty z zakresu mechaniki, optyki, elektroniki. Celem ich świadczenia jest przekazanie Spółce tych wyników technicznych, wiedzy o sposobie ich zastosowania, możliwościach ich ulepszenia i rozwoju oraz wsparcie w ich wdrażaniu. Dzięki nabywaniu Usług Spółka w swoim zakładzie produkcyjnym ma możliwość wdrażania nowych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych.  Usługi świadczone przez Usługodawców nie posiadają cech wspólnych z usługami doradczymi. Ponadto z definicji działalności badawczo-rozwojowej umieszczonej w Ustawie CIT wynika, że działalność ta nie ma przymiotu doradczego. Rezultatem Usług świadczonych przez Usługodawców są konkretne wyniki dotyczące rozwoju produktu lub procesu także wykorzystywane w procesie produkcji części samochodowych, a nie rekomendacje co do podejmowanych przez Spółkę działań. Usługodawcy na podstawie własnych badań i analiz jedynie przekazują wyniki tych badań i analiz w zakresie środków technicznych i technologicznych dla osiągnięcia pożądanych rezultatów, które Wnioskodawca wykorzystuje w działalności produkcyjnej. Rezultatem świadczonych przez Usługodawców Usług są konkretne wyniki (…) Celem świadczenia przedmiotowych Usług jest przekazanie Spółce tych wyników technicznych, wiedzy o sposobie ich zastosowania w procesie produkcji, możliwościach ich ulepszenia i rozwoju oraz wsparcie w ich wdrażaniu. Tym samym należy wskazać, że Spółka otrzymuje efekty prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Usługodawców, dotyczące technologii produkcji oraz części projektu produktu i ma możliwość wykorzystywania ich w swojej działalności produkcyjnej.(…) Reasumując, stwierdzić należy, że wydatki poniesione na nabycie Usług w zakresie działalności badawczo-rozwojowej od podmiotów powiązanych nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie stanowią usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.”

 

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 roku