Co nowego w podatkach

Pożyczka od podmiotu powiązanego – "bezpieczny" poziom odsetek

Można zaryzykować stwierdzenie, że w świetle obowiązujących od stycznia 2019 roku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenie odsetek na tak zwanym „bezpiecznym poziomie”  od pożyczki udzielonej lub zaciągniętej w grupie podmiotów powiązanych gwarantuje nienaruszalność w ten sposób wygenerowanych kosztów/przychodów. 

Jak stanowi bowiem przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:


1) oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
2) nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
4) w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
5) pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W dniu 31 grudnia opublikowane zostało wspomniane powyżej obwieszczenie Ministra Finansów (z dnia 21 grudnia 2018 roku) w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z obwieszczeniem od 1 stycznia 2019 r.:
1) rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:
a) w złotych - stanowi WIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w złotych o trzymiesięcznym okresie zapadalności na polskim rynku międzybankowym,
b) w dolarach amerykańskich - stanowi LIBOR USD 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w dolarach amerykańskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,
c) w euro - stanowi EURIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w euro o trzymiesięcznym okresie zapadalności na europejskim rynku międzybankowym,
d) we frankach szwajcarskich - stanowi LIBOR CHF 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,
e) w funtach brytyjskich - stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w funtach brytyjskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie;


2) marża:
a) wynosi 2 punkty procentowe,
b) stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera,
- i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

Jeśli powyższa informacja wymagałaby dodatkowego komentarza, bardzo prosimy o kontakt.

 

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 roku