Co nowego w podatkach

Prokurent opodatkowany dopiero w rozliczeniu rocznym

Oznacza to, że w trakcie roku podatkowego nie trzeba pobierać i wpłacać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 16 stycznia 2019 roku (0114-KDIP3-1.4011.542.2018.2.MT) potwierdził, że wynagrodzenie za pełnienie funkcji prokurenta samoistnego w spółce przyznane na podstawie uchwały zarządu przy braku innego stosunku prawnego, w tym umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego, które obejmowałyby swoim zakresem czynności wykonywane w ramach udzielonej  prokury samoistnej nie podlega obowiązkowi odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Organ podatkowy przypomniał, że: „(…)  stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności (…)  Zwrot „w szczególności” użyty w art. 20 ust. 1 ustawy oznacza, że ustawodawca jedynie przykładowo wskazał, jakie przychody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9. Katalog ten nie jest więc zamknięty. Oznacza to, że do „innych źródeł” należy zakwalifikować wszelkie przychody, których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.  Prokura jak stanowi przepis art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) – jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym.

(…) skoro istotnie jak wskazuje Wnioskodawca, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie uchwały zarządu to oznacza, że jego wynagrodzenie będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego za słuszne należy uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że od wynagrodzenia za pełnienie przez niego na podstawie uchwały zarządu funkcji prokurenta nie będzie zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu tego wynagrodzenia, lecz dopiero na moment rozliczenia rocznego uwzględni wyżej wymieniony dochód i wpłaci całą kwotę należnego podatku. 

Zauważyć należy, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca w przypadku uzyskiwania przychodu z „innych źródeł” nie określił obowiązku uiszczania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Dlatego też Wnioskodawca z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za pełnienie na podstawie uchwały zarządu funkcji prokurenta, które będzie stanowić przychód z innych źródeł nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Dopiero w zeznaniu podatkowym Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego będzie zobligowany wykazać dochód z tytułu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia na podstawie uchwały zarządu funkcji prokurenta („inne źródła”) wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek.”

 

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 roku