Co nowego w podatkach

Nieudokumentowane usługi nie stanowią kosztu podatkowego

Co prawda wyrok (I SA/Gl 663/18) WSA w Gliwicach nie jest jeszcze prawomocny, ale warto o nim wspomnieć.  Dotyczy on potrzeby dokumentowania zakupu usług niematerialnych.

I nie chodzi tu jedynie o prawidłowo wystawioną fakturę, ale przede wszystkim o potwierdzenie, że zakupione usługi faktycznie zostały wykonane.  Bez tego w sposób istotny wzrasta ryzyko zakwestionowania zasadności zaliczenia do kosztów podatkowych (oczywiście z zastosowaniem limitów wynikających z przepisów art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Skład orzekający wskazał: „(…) Spółka B faktycznie nie wykonywała usług reklamy na rzecz podatnika. Świadczy o tym brak jakichkolwiek dowodów na wykonie usług marketingowych i reklamy. Skarżąca nie przedłożyła jakiejkolwiek dokumentacji w zakresie stosowanej strategii marketingowej, czy reklamowej, uzgodnień na piśmie, notatek z rozmów, informacji odnośnie do pozyskanych kontrahentów, folderów, plakatów, banerów, kosztorysów, jakiejkolwiek korespondencji pomiędzy stronami umowy, itp. Podkreślić należy, iż prezes zarządu stwierdził, że dokumentacja została zniszczona, a kontrahent również jej nie posiada. W tym miejscu wypada wskazać, że w postępowaniu podatkowym ciężar dowodzenia faktów, z których podatnik wywodzi korzystne dla siebie skutki, spoczywa na nim samym. Jak wyżej już nadmieniono, w procedurze podatkowej stan faktyczny odtwarza się przede wszystkim w oparciu dowody z dokumentów. Zasadnie zatem przyjął organ, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że sporne faktury wystawione przez spółkę B na rzecz skarżącej za reklamę nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.”

 

Warszawa, 6 lutego 2019 roku