Co nowego w podatkach

W kontekście art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Nie wszystkie usługi niematerialne, zakupione od podmiotów powiązanych muszą podlegać limitowaniu.

USŁUGI ORGANIZACJI ZAKUPÓW

WSA w Poznaniu w wyroku I SA/Po 900/18 z dnia 6 lutego 2019 r. orzekł, że usługi organizacji zakupów nie stanowią usług podobnych do usług doradczych, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.  Tym samym nie zaakceptował stanowiska fiskusa, który uznał usługi organizacji zakupu polegające na negocjowaniu i zawieraniu umów z dostawcami na dostawy materiałów do produkcji, renegocjowaniu obowiązujących umów, prowadzeniu współpracy z dostawcami, wprowadzaniu cen i innych warunków dostawy do standardowych systemów koncernowych, za podlegające limitowaniu, o którym mowa w art. 15e, jako usługi doradztwa. 

Czy to jednak oznacza, że przedmiotowe usługi z całą pewnością limitowaniu nie powinny podlegać?  Otóż sąd nie zajął w tej kwestii ostatecznego stanowiska.  Wskazał jednak, że organ interpretacyjny przy ponownym rozpatrywaniu wniosku zobowiązany jest dokonać wykładni nie tylko pojęcia "usług doradczych", ale również pojęcia "usług o podobnym charakterze", czego w zaskarżonej interpretacji nie uczynił, przyjmując, że objęte wnioskiem skarżącej usługi są podobne do usług doradczych. 

OPŁATA LICENCYJNA OBEJMUJĄCA BAZĘ KLIENTÓW A KOSZTY PODATKOWE

W interpretacji 0111-KDIB2-3.4010.26.2019.1.KK potwierdzono, że opłata licencyjna w części dotyczącej bazy klientów podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.  

W analizowanym przypadku opłata licencyjna była kalkulowana jako łączna kwota za know-how, patenty i bazę klientów.  Podatnik wskazał zatem, że trudno mu ustalić wartość tej licencji przypadającą na ten element.  Organ podatkowy jednak podkreślił, że podmioty gospodarcze mogą dowolnie kształtować w umowie wzajemne prawa i obowiązki, nie może to jednak decydować o obowiązkach podatkowych. Fakt skonstruowania w zawartej umowie licencyjnej opłaty jako łączną kwotę za know-how, patenty i bazę klientów nie może stanowić podstawy do nieobjęcia ograniczeniem w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjnej w części, która będzie podlegać ograniczeniu przewidzianemu w art. 15e ust. 1 (to jest w części dot. bazy klientów).

USŁUGI OBSŁUGI KREDYTOWEJ JAK USŁUGI DORADZTWA

Zdaniem Dyrektora KIS (0111-KDIB1-1.4010.12.2019.2.NL) nabywane od podmiotu powiązanego usługi obsługi kredytowej (ang. credit control) podlegają pod dyspozycję art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe świadczenia noszą cechy charakterystyczne dla doradztwa, badania rynku, zarządzania i przetwarzania danych i z samej istoty usług wynika, że niewątpliwie objęte są zakresem przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1.

 

Warszawa, dnia 26 marca 2019 roku