Co nowego w podatkach

Dostawa gruntu wraz z budynkami/budowlami wzniesionymi przez nabywcę

NSA w wyroku I FSK 1874/16 ze stycznia 2019 roku odniósł się do kwestii dostawy gruntu, na którym wybudowane zostały (przed laty) budynki/budowle przez nabywcę.

  Czy w takim przypadku, przedmiotem dostawy jest sam grunt?  Czy może grunt zabudowany, przez co możliwe byłoby skorzystanie z zwolnienia z podatku VAT? 

NSA potwierdził jednak, że w takim przypadku nie można skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. 

Wskazał przy tym: „(…) Przedmiotem owej dostawy nie są bowiem budynki i budowle infrastruktury kolejowej, lecz wyłącznie grunt. Prawdą jest, że w sensie cywilistycznym przeniesienie własności gruntu spowoduje przeniesienie na nowego właściciela także własności posadowionych na nim budynków i budowli, jako części składowych gruntu.

Tym niemniej analizując sporną dostawę z punktu widzenia ustawy o VAT aport budynków i budowli infrastruktury kolejowej nie będzie spełniać definicji dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem spółka "wytworzyła" towar, jakim są budynki i budowle infrastruktury kolejowej i uczyniła to z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, a cena transakcji została skalkulowana w taki sposób, że nie będzie obejmowała wartości tych budynków i budowli, nie ma podstaw do przyjęcia, że przedmiotem dostawy będą te budynki i budowle.

Prawo to (do czasu rozliczenia nakładów) jest po stronie podmiotu, który wybudował obiekty trwale z gruntem związane. W związku z tym, w sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy gruntu strona nie będzie dokonywać rozliczenia i zwrotu poniesionych przez spółkę nakładów na budowę, to przedmiotem dostawy przez skarżącego w podatku od towarów i usług będzie jedynie grunt”.

Warszawa, 26 marca 2019 roku